Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu pokoi. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia przedpłaty równowartość 1 doby) umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę przedpłaty, o której mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej.
 3. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 4. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, przedpłata nie podlega zwrotowi.
 5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
 6. Doba zaczyna się o godz. 14:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).
 7. W Kwaterach obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
 8. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, itp.).
 9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 10. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Kwater (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).
 13. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń w obiekcie należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 14. Brak uwag ze strony Wynajmującego, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego pomieszczenia, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 15. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Kwaterach w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 16. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w pomieszczeniu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 17. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Na jeden pokój przypada jedno miejsce parkingowe. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 18. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
 19. W obiekcie zabronione jest:
  1. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody gospodarza,
  2. zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami domu) w pokojach bez zgody gospodarza,
  3. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 20. Zachowanie gości i osób korzystających z kwater nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, gospodarz może odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domu bez zwrotów kosztów.
 23. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi mandat 200zl.
 24. Pobyt zwierząt domowych na kwaterach jest zabronione.
 25. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej  nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Obiektu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 26. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 27. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.